Gebruiksvoorwaarden Randori Platform

Het Randori Platform (hierna: “de Dienst”) wordt u digitaal aangeboden door Judo Magazine B.V. in Haarlem. Aan het gebruik van de Dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de Dienst te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de Dienst
1.1. De Dienst wordt geleverd via een digitaal platform: www.judo-randori-competitie.nl

1.2. Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de Dienst gebruiken.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Judo Magazine B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Judo Magazine B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent. 

1.4. Met het gebruik van de Dienst worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Judo Magazine B.V. voor meer
informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden bij :

– onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
– informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
– informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
– anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
– de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste
communicatie;
– en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Indien Judo Magazine B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal Judo Magazine B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.  

2.4. Indien naar het oordeel van Judo Magazine B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Judo Magazine B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Judo Magazine B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.  

2.5. Judo Magazine B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.  

2.6. Judo Magazine B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. Judo Magazine B.V. spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.  

3.2. Judo Magazine B.V. onderhoudt de Dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Judo Magazine B.V. dit uitvoeren als het gebruik van de Dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Judo Magazine B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Judo Magazine B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Judo Magazine B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Judo Magazine B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Judo Magazine B.V. heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten ten behoeve van de Dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame uitingen over de Dienst.

4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan besluiten tot aanpassing of verwijdering. 

4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de Dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5. Indien u informatie stuurt naar Judo Magazine B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. 

4.6. Judo Magazine B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of in het geval Judo Magazine B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Judo Magazine B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de Dienst
5.1. Aan het gebruik van de Dienst zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is Judo Magazine B.V. niet aansprakelijk voor schade die u leidt door, of als gevolg van, het gebruik van de Dienst.  

6.2. Judo Magazine B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3. In geval van overmacht is Judo Magazine B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de Dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Judo Magazine B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de Dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Overige bepalingen
8.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die niet in gezamenlijk goed overleg kunnen worden opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Judo Magazine B.V. gevestigd is.

8.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e- mail of communicatie via de Dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Judo Magazine B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6. Judo Magazine B.V.is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.